Wednesday, December 06, 2006

Höjda lägstalöner minskar fattigdomen

Jag kan inte riktigt släppa frågan om fattigdomen och de lägsta lönerna, en debatt som gått varm på den här bloggen de senaste veckorna. Debatten tog fart precis när jag hamnade på sjukhus för att en av mina döttrar fick en infektion i knät. Nu har jag haft lite tid att studera ämnet närmare.
Ett argument mot min ståndpunkt har varit att en höjd minimilön inte skulle minska fattigdomen eftersom fler blir utan jobb. Det argumentet vilar på tunn empirisk grund. Låt mig citera Economic Policy Institute, som ger en snabb överblick av läget:

"Does the minimum wage cause job loss?
A 1998 EPI study failed to find any systematic, significant job loss associated with the 1996-97 minimum wage increase. In fact, following the most recent increase in the minimum wage in 1996-97, the low-wage labor market performed better than it had in decades (e.g., lower unemployment rates, increased average hourly wages, increased family income, decreased poverty rates). Studies of the 1990-91 federal minimum wage increase, as well as to studies by David Card and Alan Krueger of several state minimum wage increases, also found no measurable negative impact on employment. Finally, a recent Fiscal Policy Institute (FPI) study of state minimum wages found no evidence of negative employment effects on small businesses.

New economic models that look specifically at low-wage labor markets help explain why there is little evidence of job loss associated with minimum wage increases. These models recognize that employers may be able to absorb some of the costs of a wage increase through higher productivity, lower recruiting and training costs, decreased absenteeism, and increased worker morale."

Mycket tyder också på att fattigdomen faktiskt skulle minska med högre minimilöner.
Efter 1990-talets reformer i USA är det fler som jobbar med låga löner, eftersom bidragen minskat. Det gör att fler inidivider och familjer påverkas av minimilönens storlek.
Enligt en studie av John T. Addison och McKinley L. Blackburn från 1999 visar att de höjningar av minimilönen som gjordes mellan 1983 och 1996 minskade fattigdomen, främst bland de som saknar grundläggande utbildning. Ytterligare en studie (av Isabel Sawhill och Adam Thomas) visar att en höjning av minimilönen från 5,15 dollar till 6,15 dollar skulle lyfta 900 000 personer ur fattigdom. I sina beräkningar har de kalkylerat med ett "worst case scenario", det vill säga att det skulle bli en något minskad chans att få jobb för de med lägst löner, och ändå visar deras beräkningar att reformen skulle reducera fattigdomen.
Minimilönerna i USA har inte höjts på nio år. De ligger i dag på 31 procent av genomsnittslönen för en amerikansk löntagare. Den lägsta siffran i modern tid.
Jag har lite svårt att förstå varför svenska debattörer blir så upprörda av att demokraterna vill höja minimilönen och i grunden handlar det - antar jag - om deras bild av den svenska arbetsmarknaden. De vill skapa en sektor med riktigt låga löner i Sverige och då måste de hävda att låga löner i USA är en fungerande modell för att öka välfärden. Men tyvärr - matematiken går inte ihop.

1 comment:

Anonymous said...

Jesper,

Jag tycker att det är bra att du tar upp denna diskussion. Från min horisont sett har diskussionen inte så mycket att göra med den svenska arbetsmarknaden. Vad avser just frågan om minimilöner är det svenska systemet (inga alls) överlägset det amerikanska (rätt låga).

I vår tidigare diskussion poängterade jag att de empiriska studierna på detta område alls inte ger några entydiga resultat - och du pekar på några av anledningarna till att så kan vara fallet.

Det är troligt att höjda lägstalöner minskar fattigdomen - i aggregatet. Det hindrar inte att de som inte lyckas knö sig över den nya minimilönen hamnar utanför arbetsmarknaden.

Jag kan - som du- tro att de små belopp vi talar om är av ringa betydelse i sammanhanget. Samtidigt bör vi komma ihåg att de som tjänar dessa usla löner är de som har allra störst svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Dessa möjligheter förbättras inte av en ökad minimilön.

Jag ska inte tjata om min vurm för primär utbildning.

Jag tror emellertid - i likhet med en tidigare talare - att ett system med lönesubventioner kan vara mer effektivt än en minimilön. Jag kan inte påstå att jag sett några studier som gör denna distinktion.

Men bidrag för arbete kan vara en intressant väg att gå i USA - och jag tror att den kan vara mer gynnsam än en höjning av minimilönen.

Men. Oberoende av vilken metod man väljer så kvarstår frågan hur man ska få människor att tjäna bättre än minimilönen. Även amerikanerna borde fundera på hur lågavlönad arbetskraft kan utveckla sitt kunnande för att förbättra sin livssituation.

Därmed skulle lägstalönerna kunna öka - alldeles oberoende av en minimilön. Som vi i Sverige - lyckligtvis - lyckats göra oss av med.

Max E